Strona główna1 » Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

 • TREVANS ELEKTROTECHNIK ul. Olszewskiego 6,
  25-663 Kielce
  NIP: 657-024-12-35
  VAT UE: PL6570241235
  REGON: 290435204
  PKO BP Oddział w Kielcach,
  67-1020-2629-0000-9202-0234-9645
 • E-mail:sklep@fabrykaelektryka.pl
 • TelefonSprzedaż 22 389 70 71
  Pomoc techniczna +48 606129375
  Pn - Pt 9:00 - 17:00

Hity sklepowe

Polecamy

Softstart 3-fazowy 230-440VAC 62A 15/30kW 230/400V Altistart ATS22D62Q Schneider Electric

Softstart 3-fazowy 230-440VAC 62A 15/30kW 230/400V Altistart ATS22D62Q Schneider Electric

3 983,68 zł brutto3 238,77 zł netto
Softstart 3-fazowy 230-440VAC 62A 15/30kW 230/400V Altistart ATS22D62Q Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL

Regulamin

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z tym w celu wykonania obowiązków informacyjnych pragniemy przedstawić następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trevans Elektrotechnik Jacek Treter, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, e-mail: trevans@trevans.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: trevans@trevans.pl

Administrator informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla otrzymywania informacji handlowej.
 2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę.
 3. Dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych.
 5. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

Regulamin sklepu internetowego
www.FabrykaElektryka.pl

Postanowienia ogólne.
 
1. Sklep internetowy – pod adresem www.FabrykaElektryka.pl prowadzony jest przez firmę Trevans Elektrotechnik Jacek Treter, adres siedziby i adres do korespondencji: 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, wpisaną do Ewidencji i Informacji
o Działalności 1.1. Gospodarczej, NIP 657-024-12-35, REGON 290435204, adres poczty elektronicznej: sklep@fabrykaelektryka.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.
2. Sprzedawca / Usługodawca – firma Trevans Elektrotechnik Jacek Treter, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6 wpisana do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 657-024-12-35, REGON 290435204, adres poczty elektronicznej: sklep@fabrykaelektryka.pl.
3. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we swoim imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.
4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez  Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zamówieniach.
6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient jest Usługobiorcą usługi a Sprzedawca jest Usługodawcą usługi.
9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
13. Ustaw o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
14. Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej;
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera
w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
- zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą złożenia Zamówienia.
8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 
Zawieranie umowy sprzedaży towaru.
 
1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego  niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
2. Po złożeniu Zamówienia, potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta , zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie składania przez Klienta zamówienia. Cena towaru w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.
 
Sposoby i terminy Płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zakupiony w Sklepie internetowym towar:
- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- płatność on-line za pomocą serwisu płatności Przelewy24.pl 
- płatność on-line za pomocą serwisu płatności PayPal.
2. Termin płatności ceny z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży dla Klienta wynosi 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Dostawa oraz odbiór produktów.
 
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie
i pobranie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i dostawy Produktu.
 
Gwarancja, tryb postępowania reklamacyjnego.
 
1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe i objęte są Gwarancją producenta. W związku
z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedawcy roszczeń z tytułu rękojmi lub
z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy
z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabrykaelektryka.pl lub w formie pisemnej na adres: Trevans Elektrotechnik Jacek Treter; 25-663 Kielce;
ul. Olszewskiego 6 oraz po zalogowaniu do Sklepu internetowego w Panelu Klienta wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji
w terminie 14 dni oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę za zasadną.
6. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy.
 
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub przez niego wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować w formie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fabrykaelektryka.pl lub pocztą na adres: Trevans Elektrotechnik; 25-663 Kielce; ul. Olszewskiego 6.
3. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat : Trevans Elektrotechnik Jacek Treter, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, sklep@fabrykaelektryka.pl
Ja/My( *) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………….
Data………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń:
- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru Produktu. Sprzedawca może zaproponować, że sam odbierze Produkt. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Trevans Elektrotechnik Jacek Treter, Dział Zwrotów i Reklamacji; 25-325 Kielce; ul. Poleska 39C / 16. 
7. Zwracany towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
9. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca ma obowiązek zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu i nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Produktu.
 
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
- klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Postanowienia końcowe.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego emailem na adres podany przez Klienta na etapie logowania się do konta Sklepu internetowego. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego powiadomienia
o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian,
w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 
 
 
Przejdź do strony głównej

Polecamy produkty

Producenci

3F FILIPPIABBCARLO GAVAZZICEL-MARDANFOSSEATONENSTOETI-POLAMF&FFINDERGEWISSHAGER POLOHELUKABELHIRSCHMANNHITACHIKANLUXLAPP KABELLEGRANDLSiSLUGLUMELMEGGERRELPOLSABAJ-SYSTEMSCHNEIDER ELECTRICSICKSIEMENSSONELSPAMELWERMA
Newsletter

Od ponad 15 lat zaopatrujemy zakłady przemysłowe, firmy produkcyjne, producentów maszyn i urządzeń, warsztaty naprawcze w aparaturę elektrotechniczną, komponenty i elementy automatyki oraz narzędzia renomowanych firm.
Oferujemy:
• dostęp do szerokiej gamy produktów
• wysoki poziom wiedzy technicznej na temat produktów
• bezpłatne wsparcie techniczne
• szybkość i terminowość dostaw
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Przelewy.pl
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
67xbrgturi3t14qmf82f