Strona główna » Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

Polecamy

Przycisk sterowniczy 22mm podwójny czerwony/zielony z samopowrotem z podświetleniem 1Z 1R M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W 216

Przycisk sterowniczy 22mm podwójny czerwony/zielony z samopowrotem z podświetleniem 1Z 1R M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W 216509 EATON

127,07 zł brutto103,31 zł netto
Przycisk sterowniczy 22mm podwójny czerwony/zielony z samopowrotem z podświetleniem 1Z 1R M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W 216509 EATON. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Bezpieczne zakupy

  • Home SSL

P R O m O C j E

  • hELUKABEL cLEAN cABLE

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.FabrykaElektryka.pl

Postanowienia ogólne.


1. Sklep internetowy – pod adresem www.FabrykaElektryka.pl prowadzony jest przez firmę Trevans Elektrotechnik, adres siedziby i adres do korespondencji: 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, wpisaną do Ewidencji i Informacji
o Działalności 1.1. Gospodarczej, NIP 657-024-12-35, REGON 290435204, adres poczty elektronicznej:
sklep@fabrykaelektryka.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.
2. Sprzedawca / Usługodawca – firma Trevans Elektrotechnik, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6 wpisana do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 657-024-12-35, REGON 290435204, adres poczty elektronicznej:
sklep@fabrykaelektryka.pl.
3. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we swoim imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z założenia Konta, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.
4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zamówieniach.
6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.
8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient jest Usługobiorcą usługi a Sprzedawca jest Usługodawcą usługi.
9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
13. Ustaw o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
14. Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną.

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej;
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera
w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
- zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą złożenia Zamówienia.
8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. D
ane osobowe Klientów którzy wyrazili zgodę na newslettera będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Newsletter będzie wysyłany na: adres e-mail lub/i numer telefonu podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.Zawieranie umowy sprzedaży towaru.

1. Informacje o produktach znajdujące się w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia. Dokonana przez Klienta każda płatność (nie dotyczy płatności za pobraniem), stanowi do chwili wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na rzecz realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep niezwłocznie, przesyła do Klienta potwierdzenie złożonego zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie nie jest przyjęciem zamówienia do realizacji. W terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sklep prześle na adres email podany przez Klienta:

a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sklep potwierdzenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Sklep oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej. Z chwilą tą zostaje zawarta umowa sprzedaży;

lub

b) Potwierdzenie anulowania zamówienia, jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

2. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz wyraża zgodę na nie otrzymywania faktur w formie papierowej. W przypadku prośby Klienta o fakturę w wersji papierowej Sklep prześle do Klienta fakturę w takiej wersji.

3. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt. 4, Klient jest informowany o stanie zamówienia i proszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzję Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnych i wyśle produkt lub produkty pozostałe.

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z pkt. 4.

7. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona niezwłocznie zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów oraz w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.

8. W przypadku braku zapłaty za produkty objęte zamówieniem w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia (nie dotyczy płatności za pobraniem), Sklep anuluje złożone zamówienie, Klient zostanie poinformowany na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

9. W przypadku jeśli Klient dokona niepełnej zapłaty za zamówienia (nie dotyczy płatności za pobraniem), nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Wpłacone pieniądze zostaną zwrócone Klientowi.

10. Realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia zasad i warunków dostawy.

20. Adres email podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

 

Ceny produktów.

1. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
2. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta.

3. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie składania przez Klienta zamówienia.

4. Cena towaru w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.

Sposoby i terminy Płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zakupiony w Sklepie internetowym towar:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
c) płatność on-line za pomocą serwisu płatności Przelewy24.pl
d) płatność on-line za pomocą serwisu płatności PayPal.


Dostawa oraz odbiór produktów.

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia zasad i warunków dostawy.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie
i pobranie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i dostawy Produktu.

Gwarancja, tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe i objęte są Gwarancją producenta. W związku
z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedawcy roszczeń z tytułu rękojmi lub
z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy
z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@fabrykaelektryka.pl lub w formie pisemnej na adres: Trevans Elektrotechnik; 25-663 Kielce;
ul. Olszewskiego 6 oraz po zalogowaniu do Sklepu internetowego w Panelu Klienta wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji
w terminie 14 dni oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę za zasadną.
6. Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub przez niego wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować w formie jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@fabrykaelektryka.pl lub pocztą na adres: Trevans Elektrotechnik; 25-663 Kielce; ul. Olszewskiego 6.
3. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat : Trevans Elektrotechnik, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
sklep@fabrykaelektryka.pl
Ja/My( *) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………….
Data………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić


4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń:
- świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru Produktu. Sprzedawca może zaproponować, że sam odbierze Produkt. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Trevans Elektrotechnik, Dział Zwrotów i Reklamacji; 25-325 Kielce; ul. Poleska 39C / 16.
7. Zwracany towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
9. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca ma obowiązek zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu i nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Produktu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- klient jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
- klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Dane osobowe.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z tym w celu wykonania obowiązków informacyjnych pragniemy przedstawić następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trevans Elektrotechnik, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, e-mail: trevans@trevans.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: trevans@trevans.pl

Administrator informuje, że:

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla otrzymywania informacji handlowej.
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę.
3. Dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych.
5. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.


Postanowienia końcowe.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego emailem na adres podany przez Klienta na etapie logowania się do konta Sklepu internetowego. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego powiadomienia
o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian,
w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 


Przejdź do strony głównej

Polecamy produkty

Producenci

3F FILIPPIABBAPATORATM LIGHTINGBREVECABURCANALPLASTCARLO BEZZICARLO GAVAZZICEL-MARDANFOSSDATALOGICDEHNEATONELEKTRO-PLAST NASIELSKELEKTRO-PLAST OPATÓWEKENSTOES-SYSTEMETI-POLAMF&FFINDERGEWISSGS SoftwareHAGER POLOHELUKABELHIRSCHMANNHITACHIIDEAL LUXKANLUXLAPP KABELLEDITLedvanceLEGRANDLSiSLUMELMEGGERNITECORENOVATEK-ELECTROPALAZZOLIPHOENIX CONTACTPXF LIGHTINGRELPOLSCHNEIDER ELECTRICSICKSIEMENSSPAMELV-TACWEIDMULLERWERMA
Newsletter

 

Przelewy.pl
Sklep internetowy shopGold
5tpu16qaely7gehv
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia cookie w swojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ